1 Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor Inhomedesign.nl, handelsnaam van Klikmedia BV te Nijmegen, Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 09101999, via het online platform www.Inhomedesign.nl aangeboden diensten en zaken.
(2) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Inhomedesign en een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: 'de klant') waarop Inhomedesign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
(3) Inhomedesign is gemachtigd, rechtshandelingen voor Inhomedesign uit te voeren en in het kader hiervan verklaringen af te geven en in ontvangst te nemen (vertegenwoordiging).
(4) De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten op afstand met Inhomedesign, voor de uitvoering waarvan door Inhomedesign derden dienen te worden betrokken.
(5) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt hierbij langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
(6) Inhomedesign behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de op dit tijdstip reeds bestaande overeenkomsten, indien Inhomedesign de klant schriftelijk over deze wijzigingen informeert en de klant binnen 4 weken tegen deze wijzigingen geen bezwaar kenbaar maakt. Hierbij dient Inhomedesign de klant bij de mededeling over de wijziging op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

2 Offertes en aanbiedingen

(1) Alle offertes en aanbiedingen van Inhomedesign zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
(2) Elke offerte van Inhomedesign bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten. Inhomedesign kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
(3) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
(4) Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Inhomedesign daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Inhomedesign anders aangeeft.
(5) Een samengestelde opdracht verplicht Inhomedesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3 De overeenkomst

(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
(2) Zodra de klant het aanbod van Inhomedesign langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Inhomedesign de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk langs elektronische weg.
(3) Indien Inhomedesign gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Inhomedesign ter beschikking heeft gesteld.
(4) Inhomedesign heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
(5) De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.
(6) De overeenkomst wordt opgeslagen. In geval van verlies kan de klant zich tot de klantenservice wenden om per e-mail een kopie van de overeenkomst op te vragen. Verdere informatie is opgenomen in de privacy-verklaring.

 

4 Bestelling, prijs

(1) Voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling bij Inhomedesign is een succesvolle registratie van de klant bij het online platform www.Inhomedesign.nl.
(2) Inhomedesign heeft een groot aantal van de aangeboden producten niet direct voorradig, maar laat deze producten pas na bestelling van de klant produceren. De klant is om die reden voor een periode van drie weken gebonden aan de bestelling, tenzij Inhomedesign de bestelling op een eerder tijdstip bevestigt.
(3) De bestelprocedure bestaat vervolgens uit de volgende stappen:
a) Artikel in de winkelwagen leggen.
b) Het invoeren van de leverings- en betalingsgegevens. Mocht de klant zich al eerder op de website hebben geregistreerd, dan kan de klant zich hier met zijn persoonlijke gegevens inloggen.
c) Bevestiging van de juistheid van alle gegevens met de knop 'Bestelling verzenden'.
(4) De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW (21%). De prijzen voor leveringen naar België zijn inclusief de Duitse rechtelijke BTW (19%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is.
(5) Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse rechtelijke BTW (21%). De prijzen voor leveringen naar België zijn inclusief de Duitse rechtelijke BTW (19%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is.
(6) Bij bestellingen onder € 400 berekenen wij € 7,50 verzendkosten. Bij een bestelling met een bestelwaarde boven € 400 bezorgen wij gratis! Bij leveringen op een eiland kunnen er extra kosten optreden, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
(7) De prijzen en verzendkosten op het moment van het plaatsen van de order zijn geldig voor de bestelling.

 

5 Betaling

(1) Betaling dient te geschieden middels iDeal, Paypal, Afterpay, Visa, Mastercard, Maestro of verzending onder rembours.

 

6 Levering

(1) Bestellingen en leveringen zijn, voor zover niet expliciet anders vermeld, beperkt tot adressen in Nederland en België.
(2) Tenzij anders vermeld staat op de betreffende productpagina’s, bedraagt de verzendklaartijd bij status “op voorraad” meestal dezelfde dag. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan direct op de hoogte gesteld zodra dit bij Inhomedesign bekend is. De klant dient Inhomedesign in dit geval een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
(3) Storingen in het productieproces van Inhomedesign of één van haar leveranciers of ingeschakelde ondernemingen die niet aan Inhomedesign zijn toe te rekenen, in het bijzonder stakingen of tijdelijke sluitingen van de onderneming, verlengen de levertijd overeenkomstig.
(4) Is voor de levering van bepaalde zaken of voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Inhomedesign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Inhomedesign dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
(5) Indien Inhomedesign niet binnen de door de klant gestelde redelijke termijn uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

 

7 Overmacht

(1) Inhomedesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Inhomedesign dient de consument onverwijld over deze omstandigheden te informeren.
(2) Inhomedesign kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit deze overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

8 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle door Inhomedesign in het kader van de overeenkomst op afstand geleverde zaken blijven eigendom van Inhomedesign totdat de klant alle verplichtingen uit de met Inhomedesign gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
(2) Door Inhomedesign geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
(3) De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Inhomedesign veilig te stellen.
(4) Wij behouden ons het eigendomsrecht voor totdat u het openstaande bedrag uit hoofde van de factuur, eventueel vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten, volledig heeft betaald. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw beroep of een publiekrechtelijke rechtspersoon, dan behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat u alle nog openstaande vorderingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen u en ons volledig heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd om onze eigendomsrechten op de zaak, mede in verband met de cessie van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende vordering aan BillPay, over te dragen aan een derde, waaronder begrepen BillPay. In dit laatste geval zal het eigendom van de zaak pas overgaan op u na volledige betaling aan BillPay van het openstaande bedrag uit hoofde van de factuur, eventueel vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten.
(5) Wanneer u in verzuim met enige betalingsverplichting bent, dan zullen alle vorderingen jegens u uit welke hoofde dan ook direct en onmiddellijk opeisbaar worden, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
(6) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Inhomedesign daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

9 Risico-overgang

(1) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

 

10 Non-confirmiteit

(1) Inhomedesign staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Hiertoe zijn de afbeeldingen en beschrijvingen op het verkoopgedeelte van het online platform inhomedesign.nl van doorslaggevend belang.
(2) De klant is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen in overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
(3) Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Inhomedesign te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Inhomedesign in staat is adequaat te reageren. De klant dient Inhomedesign in staat te stellen om een klacht te (doen) onderzoeken.
(4) Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
(5) Indien van een gebrek later dan binnen twee maanden na ontdekking melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
(6) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Inhomedesign een vervangend product(en) of onderdeel van een product aan klant toezenden mits deze voorradig is.
(7) Inhomedesign hoeft niet zorg te dragen voor het herstel of vervanging van het gebrekkige product, indien dit slechts door middel van het maken van onevenredige kosten mogelijk is en een andere vorm van nakoming zonder aanzienlijke nadelen voor de klant mogelijk is.
(8) Indien nakoming (gedeeltelijk) uitblijft of niet binnen een redelijke termijn wordt nagekomen, kan de klant de overeenkomst ontbinden of vermindering van de koopprijs verlangen.

 

11 Aansprakelijkheid

(1) Indien Inhomedesign aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit.

(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

12 Garanties

Voor alle waren in onze shop geldt 1 jaar fabrieksgarantie.

 

13 Verjaring

(1) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Inhomedesign en door Inhomedesign bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden een jaar.
(2) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant Inhomedesign van zodanige non-conformiteit op de hoogte heeft gesteld.

 

14 Toepasselijkheid recht en geschillen

(1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Inhomedesign partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
(2) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter

 

16 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

(1) Inhomedesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, indien:
a) De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b) Na het sluiten van de overeenkomst aan Inhomedesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
c) In geval van faillissement van de klant.
d) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Inhomedesign kan worden gevergd.

 

17 Herroeping

(1) U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Inhomedesign handelsnaam van Klikmedia BV, Kerkenbos 1057c, 6546BB Nijmegen (adres is NIET voor retouren); telefoon: 084-8711625, e-mail info@Inhomedesign.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Bij producten waar er sprake is van maatwerk, die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de koper of duidelijk persoonlijk van aard zijn, geldt het herroepingrecht niet.

(2) Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De kosten van het terugzenden zijn voor  uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Bij een duidelijke beschadiging echter van het product zijn wij gerechtigd om het product niet terug te nemen en dus ook geen creditering uit te voeren.

Wilt u retourneren, neem dan contact met ons op:

Inhomedesign
Tel: 024-4100250
info@Inhomedesign.nl

Het retourrecht van 14 dagen geldt niet voor cadeaubonnen en voor speciaal op maat gemaakte producten.

Het wettelijke recht van retour van 14 dagen blijft onaangetast door ons vrijwillige retourrecht van 14 dagen. Binnen de wettelijke periode van het herroepingsrecht gelden de wettelijke bepalingen. Het vrijwillige retourrecht is niet van invloed op de wettelijke garanties.

 

18 Klanten

De 17 geldt alleen voor de klant als consument. Consument is iedere natuurlijke persoon die een zakelijke overeenkomst afsluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

19 Cadeaubonnen

Het kortingsbedrag maakt geen aanspraak op enige vorm van rente en het bedrag wordt niet contant uitbetaald. Het tegoed van cadeaubonnen en kortingscodes wordt niet gerestitueerd wanneer alle artikelen, of slechts een gedeelte daarvan, geretourneerd worden. Betaalde bedragen zullen bij een retourzending worden gerestitueerd. Dit geldt wanneer de kortingscode in het kader van een reclameactie werd uitgegeven waarvoor geen vorm van tegenprestatie was vereist.

 

20 Slot

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend wordt of worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.